Cliëntenvereniging voor Preventief Gezondheidsonderzoek
08 juni 2020 
3 min. leestijd

Waarom Cliëntenvereniging voor Preventief Gezondheidsonderzoek opgericht?

Begin 2020 is de Stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek (SCPG) opgericht.

Medio 2020 wordt een wetswijziging behandeld van de Wet op het Bevolkingsonderzoek in de Tweede Kamer. In deze wet wordt o.a. geregeld wat de ruimte is voor preventief gezondheidsonderzoek, waarvoor de cliënt zelf het initiatief neemt.

Waarom deze nieuwe Stichting?

Het doel van de Stichting is om ervoor te zorgen, dat iedere burger die daarvoor kiest, gebruik kan maken van preventief gezondheidsonderzoek. Daarnaast vinden zij dat iedereen exclusief recht heeft op het vernemen van alle onderzoeksresultaten, zonder dat die met derden worden gedeeld.
Om dit doel te bereiken zullen zij gevraagd en ongevraagd advies geven aan ministeries, patiënten- en consumentenverenigingen, medici en andere belanghebbenden.

Om op te kunnen komen voor de belangen van mensen die willen kiezen voor zo’n onderzoek is het belangrijk om te spreken als organisatie met een achterban. Het is
belangrijk een zo groot mogelijke achterban te hebben als zij contact hebben met de politiek in Den Haag.

Wij kunnen ons voorstellen dat je geïnformeerd wilt worden over de ontwikkelingen omtrent de nieuwe Wet op het Bevolkingsonderzoek. Aangezien in het kader van de privacywet (AVG) iedere organisatie haar eigen adressen moet verzamelen is het van belang om je zelf rechtstreeks te melden bij SCPG.

Ondernomen acties door SCPG.

“In maart en mei van dit jaar hebben wij gereageerd op de concept Wettekst door brieven te sturen aan alle Tweede Kamerfracties.
In de eerste brief hebben wij het volgende benadrukt:
Burgers hebben het recht om regie te voeren over hun eigen gezondheid. Daartoe dienen zij de vrijheid te hebben (tegen betaling) preventief onderzoek te laten doen. De resultaten van het onderzoek dienen voor de cliënt beschikbaar te zijn.
De overheid vindt preventie van belang. In dit kader past het vroegtijdig onderkennen van ziektesignalen door preventief onderzoek.
De overheid vreest dat preventief onderzoek hoge kosten voor de reguliere gezondheidszorg mee brengt, vanwege mogelijke vals-positieve resultaten. Uit onderzoek blijkt dat dit om slechts enkele gevallen gaat. De opbrengsten van het vroegtijdig ontdekken van aandoeningen, waardoor cliënten tijdig behandeld kunnen worden, zijn veel groter.
Het bestuur van de stichting vindt kwaliteit van preventief onderzoek belangrijk. Zij wil graag bijdragen aan het tot stand komen van goede standaarden.
Ook vinden wij het van belang dat de visie en wensen van burgers en cliënten op de juiste wijze worden betrokken bij de besluitvorming.
Tevens hebben wij gevraagd om een (digitaal) onderhoud met enkele Kamerfracties.

Onlangs hebben wij gereageerd op de vragen die de leden van de vaste Kamercommissie voor VWS hebben gesteld aan de staatssecretaris. De tweede brief kort samengevat:
Wij vinden, in tegenstelling tot de mening van diverse Kamerfracties, dat een uitslag van preventief gezondheidsonderzoek in principe ontzorgt. Immers iedereen is blij met een goede uitslag en bij een minder goede uitslag, is men er veelal (heel) vroeg bij en kan men met minder risico een behandeling ondergaan. Ook dan is men gelukkig.
Ook zal een vroegtijdig ontdekte ziekte met veel meer kans (meestal eenvoudiger) behandeld kunnen worden. Dat zal voor de samenleving minder kosten met zich mee brengen dan een behandeling in een laat stadium.
Wij hebben nogmaals benadrukt dat een cliënt bij een preventief gezondheids-onderzoek altijd geïnformeerd wil en moet worden over de volledige uitslag. Ook als niet-gezochte, maar ernstige nevenbevindingen worden geconstateerd. Het wel of niet vernemen van die nevenbevindingen mag niet afhangen van de mogelijke gewetensbezwaren van de onderzoekende arts”.

Wilt u beide brieven lezen dan zijn deze hier te vinden op de site www.scpg.nl, aldus Willem J. van Oort, voorzitter Stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek.

Willem J. van Oort is (bio)chemicus, oprichter en directeur  van een biotech-bedrijf voor de ontwikkeling van antikanker- en anti-infectie geneesmiddelen.

Het voor­stel van wet tot wij­zi­ging van de Wet op het be­vol­kings­on­der­zoek in ver­band met ac­tu­e­le ont­wik­ke­lin­gen op het ter­rein van pre­ven­tief me­disch on­der­zoek stond voor de zomer op de agenda van de Tweede Kamer. Echter door de Coronacrisis wordt er veel geschoven met agendapunten. Wij gaan ervan uit dat de behandeling pas na de zomer gaat plaatsvinden. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, houden wij u daarvan op de hoogte.

lees hier het kamerstuk van de Raad van State

Donatie

De bestuursleden doen het werk graag en krijgen hier geen vergoeding voor. Maar zoals u zult begrijpen brengt het oprichten van een Stichting kosten met zich mee. Je kunt denken aan administratieve kosten, de kosten van de notaris, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, ontwikkelen en onderhouden van een website, mailings, enzovoort.

Mocht u de stichting SCPG een warm hart toe dragen en een klein bedrag willen doneren om de kosten te dekken, dan zijn wij daar zeer blij mee. U kunt dit overmaken op rekening NL49INGB0008773855 t.n.v. Stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek.

Over de schrijver
Ellen is de oprichter van Bloedwaardentest. Zij deed haar ervaring met gezondheidsonderzoeken voor bedrijven, scholen en overheidsinstellingen op bij HumanCapitalCare arbo- en gezondheidsdienst. In 2009 werd zij directeur van Diagnostiek Nederland, een samenwerkingsverband tussen alle grote huisartsenlaboratoria van Nederland. Bij het laboratorium U- Diagnostics in Utrecht was zij verantwoordelijk voor het bloedonderzoek bij huisartsen. Totdat zij in 2013 Bloedwaardentest oprichtte voor particulieren.
Reactie plaatsen