Privacy Statement van info.bloedwaardentest.nl

Privacy Statement

Uw gegevens
Voor optimale dienstverlening maakt Bloedwaardentest gebruik van algemene persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, geslacht, adres en contactgegevens. Bloedwaardentest bewaart en verwerkt de door u, geheel op vrijwillige basis, aangeleverde algemene persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG wet. De hoofdverwerker is Ellen van Gijsel. De door u aangeleverde gegevens kunnen op u betrekking hebben of op een derde. In beide gevallen worden de gegevens behandeld conform dit privacy statement. Er wordt geen gebruik gemaakt van automatiseerde besluitvorming en of profilering.


Beveiliging en opslag van gegevens
De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database van Bloedwaardentest. Uw gegevens worden met optimale zorg en respect voor de privacy eisen behandeld. Bloedwaardentest neemt technische en organisatorische maatregelen om een hoog beveiligingsniveau te garanderen. Testuitslagen worden na een maand uit de klantomgeving op internet verwijderd. Bloedwaardentest bewaart uw gegevens voor de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar. Daarna worden deze gegevens vernietigd. Uw gegevens worden niet langer bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden van het gebruik.


Gebruik van gegevens
Bloedwaardentest gebruikt de algemene persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. mogelijk maken van de inlog procedure naar uw persoonlijke beveiligde klant omgeving
b. mogelijk maken van online betaling voor bestelde producten en diensten van Bloedwaardentest;
c. versturen van een test set naar het door u opgegeven adres;
d. laten uitvoeren van onderzoek/analyse zoals door u is besteld in een door Bloedwaardentest gecontracteerd extern Laboratorium;
e. leveren van informatie aan medisch specialisten ten behoeve van de beantwoording van uw vragen. De gegevens worden alleen doorgestuurd naar derden als er een schriftelijke toestemming is gegeven;
f. verstrekking van gegevens aan derden als gevolg van wettelijke verplichtingen;
g. het doen van marketing campagnes ten behoeve van Bloedwaardentest producten en diensten;
h. behandelen van geschillen;
i. geanonimiseerde testresultaten kunnen worden gebruikt in (statistische) overzichten en (wetenschappelijke) publicaties. Resterend monstermateriaal wordt door het externe laboratorium bewaard voor nabepaling binnen genoemde periode en daarna vernietigd.
j. Uw gegevens zullen nimmer verstrekt worden aan derden, zonder uw toestemming.
k. Uw gegevens zullen nimmer verkocht worden aan derden.

Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt zoals bijvoorbeeld de geboortedatum en/of geslacht dan kan het zijn dat de uitslag niet goed weer kan worden gegeven.

Met derden wordt bedoeld: Medische Laboratoria Dr. Stein & Collegae, het afsprakenbureau PMO en alle internisten die vermeldt staan op onze website onder het kopje extra service.


Speciale privacy voor anonieme testen
Voor de producten en/of diensten met vermelding van anonimiteit neemt Bloedwaardentest de volgende extra maatregelen:
a. Verzending van de test set geschiedt in een blanco enveloppe zonder vermelding van het type product;
b. Persoonsgegevens worden niet meegestuurd naar het Laboratorium. Ter verzekering van juiste authenticatie van het monster en waarborg van de kwaliteit worden wel naam, geboortedatum en geslacht meegestuurd.


Uw rechten
Indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan wel voor de genoemde doeleinden bovenmatig of niet ter zake zijn, kunt u Bloedwaardentest verzoeken uw gegevens te verbeteren, te verwijderen of af te schermen. Als u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking dan mag u deze ten allen tijden intrekken.
Indien u bezwaar maakt tegen gebruik van uw gegevens voor direct marketing van andere producten en diensten van Bloedwaardentest, zal Bloedwaardentest dit gebruik terstond staken. Indien u een klacht wilt indienen dan kan dit bij de autoriteit persoonsgegevens.


Wijziging privacy statement
Dit privacy statement kan door Bloedwaardentest worden gewijzigd. Op de website van Bloedwaardentest staat altijd de laatste versie van dit privacy statement.